Related quotes

Valeriu Butulescu

Prota surdzăscu cloputarll’i.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Hristu CândroveanuReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share
Valeriu Butulescu

Orighinal, ca un papagal la prota audiţie.

aphorism by Valeriu Butulescu, translated by Hristu CândroveanuReport problemRelated quotes
Submitted by Simona Enache
| Vote! | Copy!

Share